ನಮನ – ಎನ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಮಂಗಳೂರು


 ನಮನ 
ಹತ್ತನೇ ಮಹಡಿಯಿಂ ಪರದೆಯನು ಸರಿಸಿ 

ಉತ್ತು ಬಿತ್ತುವ ಶ್ರಮವ ಮನದಲ್ಲೆ ಸ್ಮರಿಸಿ

ಭೂತಾಯಿ ಎಂದೆಂದು ಕಾಪಾಡು ಎಂದು

ಬೇಡಿದೆನು ಬಕುತಿಯಲಿ ನಮಿಸಿ ನಾನಿಂದು !


                                                 – ಎನ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಮಂಗಳೂರು Leave a Reply

x
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)