ಯಶಸ್ಸಿನ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳು : ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ


ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ

ಬದುಕಿಗೆ-ಆಧಾರ !

ಭಯ…ಏತಕೆ ?

ನಿಜದ ನೇರ ಬೇಕು

ಸತ್ಯದ ನಡೆ ಸಾಕು !!

ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ

ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ ನಿತ್ಯ !

ಸಂಶಯ ಬೇಡ !

ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಯವನು

ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸು ನೀನು !!


ಕವಿ : ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ 


Leave a Reply

x
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)